Ммм... Полнета охридска пастрмка!

Ва­ка пол­не­та­та ри­ба во­о­би­ча­е­но со ја­де со ком­пир-са­ла­та или со ком­пир со зел­је ка­ко при­лог.

img

Со­стој­ки:

Ед­на па­стрм­ка те­шка еден ки­ло­грам

250 гра­ма кро­мид

До­ма­ти

Црн пи­пер, цр­вен пи­пер

Еден вр­зоп исеч­кан маг­до­нос

Мас­ло

2 ли­мо­на

Под­го­то­вка:

Па­стрм­ка­та се мие уба­во, се чи­сти од луш­пи­те и це­ла­та се ста­ва на пло­ча или на ска­ра да се ис­пе­че. При пе­че­ње­то се пре­ле­ва со мас­ло за ја­де­ње. Ко­га е пе­че­на, се ста­ва на шти­ца, се се­че ед­на­та стра­на по дол­жи­на од гла­ва­та кон опа­шка­та и по­тоа ри­ба­та се отво­ра. Се ва­ди ’рбет­на­та ко­ска и се чи­сти од­на­тре. По­тоа се по­со­лу­ва, се по­си­пу­ва со црн пи­пер, се пре­ле­ва со сок од ли­мон и се пол­ни со сме­са од пр­жен ком­пир со до­ма­ти, црн пи­пер, цр­вен пи­пер, исеч­кан маг­до­нос и сол.

Ко­га е на­пол­не­та, па­стрм­ка­та се за­тва­ра и се до­ве­ду­ва во пр­во­бит­на­та по­лож­ба. Се сер­ви­ра во долг­на­ве­ста чи­ни­ја, та­ка што исе­че­на­та стра­на да би­де оз­до­ла.

Објавено среда, 20 јули 2016 08:10:00
Напишано од MajaЗдравје:Најчитани

Последни вести